Huishoudelijk reglement

 

Art.1 Toelating leden

Zij, die als lid tot de BSSC willen toetreden, melden zich schriftelijk, per mail of vullen het aanmeldingsformulier in via de website van de BSSC. Door hun aansluiting beschikt de BSSC over hun naam- en adresgegevens en worden ze automatisch opgenomen in het ledenbestand. De gegevens van de leden worden enkel intern gebruikt en niet gedeeld met derden. De BSSC gebruikt die gegevens om de leden op de hoogte te stellen van activiteiten, uitslagen van wedstrijden, uitnodigingen en diverse mededelingen. In het kader van de GDPR-wetgeving is het belangrijk dat indien een lid niet wenst dat er foto’s of namen vermeld worden op de FB-groep of in het clubblad ‘Sheltie Fever‘, dit schriftelijk meldt aan het secretariaat: secretariaat@bssc.be.

Ook mensen die buiten de Belgische grenzen wonen kunnen lid worden en onderwerpen zich aan dezelfde regels. Alle leden mogen vrij gebruik maken van de diensten die de BSSC kan leveren (publiceren van dekreuen, beschikbare pups, … ). De kandidaat-leden worden voorgesteld in de eerstvolgende Sheltie Fever. Indien binnen de 14 dagen na uitgifte van het clubblad geen schriftelijk bezwaar op het secretariaat is ingediend, kan het bestuur de kandidatuur aanvaarden.

Mocht er toch bezwaar zijn ingediend, zal het bestuur deze onderzoeken en de gegrondheid ervan beoordelen. Tegen de beslissing van het bestuur kan zowel het kandidaat-lid als het lid die een bezwaar heeft ingediend in beroep gaan. Deze zaak wordt dan behandeld op de eerstvolgende Algemene vergadering in aanwezigheid van beide partijen.

 

Art.2 Contributie

De leden van de BSSC dienen hun contributie voor een nieuw kalenderjaar uiterlijk op 31 januari te voldoen per bankoverschrijving. Het bestuur kan/mag dit verlengen, doch is het niet verplicht. De BSSC telt effectieve leden, toegetreden leden en familieleden. De prijs van het lidgeld wordt vermeld op de website van de club en in de FB-groep.

Nieuwe leden, die in de loop van het jaar worden toegelaten, zijn contributie verschuldigd voor de nog te lopen maanden van het kalenderjaar. Deze bedragen worden door het bestuur bepaald en zijn terug te vinden op de website van de BSSC, in het clubblad Sheltie Fever en hieronder:

  • Aansluiting vóór maart: volledige som maar ontvangt de 4 magazines
  • Aansluiting na eind maart: ¾ lidgeld – 3 magazines
  • Aansluiting na eind juni: ½ lidgeld – 2 magazines
  • Aansluiting na september: ¼ lidgeld – 1 magazine

 

Art.3 Sheltie Fever

Elke trimester ontvangen de leden het clubblad ‘ Sheltie Fever ‘ per post.

Ingezonden artikelen van leden zullen te allen tijde worden gepubliceerd, tenzij de schrijver onwelvoeglijk of beledigend taalgebruik bezigt of anderszins de grenzen van algemene fatsoensnormen overschrijdt. De redactie corrigeert de artikelen op spelling en grammatica. Publicatie hoeft niet te betekenen dat het bestuur instemt met de teneur van het ingezonden artikel. De inhoud en strekking van de artikelen mogen echter het belang en de goede naam van de vereniging niet schaden of de doelstellingen van de vereniging verwerpen. In voorkomende gevallen zal het bestuur oordelen over eventuele geschillen tussen inzender van het artikel en de redactie betreffende al dan niet publicatie. De uitspraak van het bestuur is bindend voor alle partijen.

 

Art.4 De licentiekaart

De licentiekaart: elk lid heeft via de KKUSH een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de activiteiten van de BSSC, alsook een persoonlijke ongevallenverzekering tijdens die activiteiten (sportieve en andere), en eveneens zijn de honden van de verzekerde leden gedekt tijdens diezelfde activiteiten.

De BSSC heeft een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens alle activiteiten (sportieve en andere), een verzekering bestuursaansprakelijkheid en een rechtsbijstandverzekering.

De licentiekaart wordt, na aansluiting, door de KKUSH/VDA naar de leden verzonden.

 

Art.5 Stopzetting lidmaatschap

Zij die hun lidmaatschap wensen op te zeggen, dienen dit schriftelijk of per mail mee te delen aan het secretariaat en dit vóór 31 december van het lopende jaar.

 

Art.6 Verkiezingen bestuursleden

Elk jaar treedt 1 bestuurslid af volgens een vooraf opgesteld rooster. Het aftredend bestuurslid is terstond herverkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten sturen uiterlijk 7 dagen vóór de Algemene vergadering hun kandidatuur door naar het secretariaat.

 

Art.7 De voorzitter

Behartigt de belangen van en de goede gang van zaken binnen de club. Hij leidt de Bestuursvergaderingen en de Algemene vergaderingen. Hij zorgt voor de handhaving van de statuten en het Huishoudelijk reglement. Hij bepaalt de volgorde van behandeling der zaken op de vergaderingen. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen en het woord te ontnemen. Hij ondertekent, samen met de secretaris, de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke brieven.

 

Art.8 De secretaris

Voert de correspondentie van de club, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke brieven ter beoordeling en mede-ondertekening aan de voorzitter voor. De secretaris maakt de notulen op van de Algemene vergadering en alle bestuursvergaderingen en zendt deze notulen zo spoedig mogelijk na de vergadering naar alle bestuursleden.

De secretaris ondertekent de notulen, samen met de voorzitter, en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.

De secretaris draagt, in overleg met de voorzitter, zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijhorende stukken voor de Algemene vergadering en de bestuursvergaderingen en ziet toe op de tijdige verzending daarvan.

De secretaris doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle inkomende brieven. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen brieven of mails worden onverwijld naar de secretaris doorgezonden. De secretaris zorgt er voor, in samenspraak met de penningmeester,  dat elk lid via KKUSH/VDA in het bezit wordt gesteld van de licentiekaart in België en buitenland.

De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende en uitgaande correspondentie en notulen ook alle overige voor de club van belang zijnde stukken worden opgenomen. De secretaris draagt er door registratie van de in een Algemene vergadering aanwezige effectieve leden zorg voor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig effectief lid op zo doelmatig mogelijke wijze één stem kan uitbrengen en één stem bij volmacht (verleend door een afwezig effectief lid).

De secretaris stelt het jaarverslag samen, dat na vaststelling en goedkeuring door de andere bestuursleden, zal voorgelezen worden op de Algemene vergadering.

 

Art.9 De penningmeester

Is verantwoordelijk voor de gelden van de club en zorgt voor de tijdige inning van de jaarlijkse contributie der leden.

De penningmeester is bevoegd namens de club bewijzen van ontvangst te ondertekenen.

De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van zijn taak.

De penningmeester zorgt er voor dat ook alle ontvangsten en uitgaven door andere bestuursleden gestaafd worden met originele stukken (geen copies).

De penningmeester stelt de begroting en de balans samen, die na goedkeuring door het bestuur, worden voorgelegd op de eerstvolgende Algemene vergadering. De penningmeester houdt het ledenbestand bij en zorgt, in samenspraak met de secretaris, er voor dat elk lid via KKUSH/VDA in het bezit wordt gesteld van de licentiekaart in België en buitenland.

 

Art.10 De ondervoorzitter

Vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid. Hij heeft dezelfde rechten en plichten.

 

Art.11 De commissaris

Heeft een ondersteunende functie en helpt de overige bestuursleden daar waar nodig is.

 

Art.12 Beslissingen bestuur

Alle beslissingen moeten steeds met het volledig bestuur genomen worden. Geen enkel bestuurslid mag op zichzelf handelen in naam van de BSSC. Niet per brief, website, FB en andere.

Op welke activiteit van de BSSC ook, steeds moeten alle bestuursleden op de hoogte zijn van geplande spelletjes, tombola of andere initiatieven van een bestuurslid.

 

Art.13 Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert als de voorzitter of tenminste de helft van het bestuur dit wenselijk acht. De bestuursleden worden tenminste 2 weken tevoren van de door de voorzitter bepaalde dag, uur en plaats van de vergadering in kennis gesteld. De agenda met de te behandelen onderwerpen en eventuele toelichtende stukken worden zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dat deze zich op verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden. Over alle besluiten wordt mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waar over gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is bereikt indien tenminste één stem meer vóór dan tegen het voorstel is uitgebracht.

 

Art.14 Einde bestuurslidmaatschap

Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, wordt gevraagd aan te blijven tot de eerstvolgende Algemene vergadering en is verplicht binnen de 2 weken na die Algemene vergadering alle in zijn bezit verenigingsstukken en eigendommen van de club behoorlijk geordend aan zijn opvolger of aan een ander bestuurslid over te dragen. Het bestuur kan die termijn verlengen.

 

Art.15 Commissies

Het bestuur kan commissies in het leven roepen en/of ontbinden. De leden van de commissies worden door het bestuur benoemd en kunnen ten allen tijde door het bestuur worden ontslagen. Een door het bestuur ingestelde commissie kan ten alle tijde door het bestuur worden opgeheven. In elke commissie dient minimum één bestuurslid te zetelen, die verantwoordelijk is voor het werk van de commissie.

 

Art.16 De Algemene vergadering

De Algemene vergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp dat niet duidelijk op de agenda omschreven is. De uitnodiging tot de Algemene vergadering wordt minstens 15 dagen op voorhand gestuurd naar de leden. De leden kunnen variapunten, te bespreken op de Algemene vergadering naar het secretariaat sturen, ten laatste 7 dagen vóór de Algemene vergadering.

Op de Algemene vergadering eisen alle besluiten een meerderheid van stemmen (de helft + één).

Alle leden zijn, zowel effectieve, toegetreden als familieleden, welkom op de Algemene Vergadering, maar enkel de effectieve leden hebben stemrecht.

Elk effectief lid kan, naast zijn eigen stem, stemmen met één volmacht van een afwezig effectief lid.

 

Art.17 Activiteiten

Bij activiteiten, zoals de clubshow, het ledenfeest, wandelingen georganiseerd door de BSSC, waar inschrijvingsgeld dient betaald te worden, kunnen deze gelden vanaf de dag van afsluiting der inschrijvingen niet meer teruggestort worden.

Bij niet-betaling op de dag van afsluiting voor een van de activiteiten van de BSSC, heeft de club het recht om de inschrijving te annuleren.

 

Art.18 Geschillen

In gevallen waarin de wet, kynologisch reglement, de statuten en dit reglement niet voorzien, of bij enig verschil van mening omtrent de toepassing hiervan, beslist het bestuur. De uitspraak betreffende enig geschil is bindend voor alle partijen en de leden zijn gehouden in voorkomende gevallen hiernaar te handelen. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Vergadering af.

 

Art.19 Dit Huishoudelijk reglement kan enkel aangepast worden op een Algemene vergadering.